Техподдержка

Публичная оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ телекомунікаційних ПОСЛУГ

редакція від 01.02.2019р.

 

Україна, м.Харків

 

Фізична особа-підприємець БОРОВИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ (надалі - Провайдер),  належним чином зареєстрований відповідно до законодавства України та включений до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 7211 (відповідно до Рішення НКРЗІ 634 від 11.12.2018р.), є  Провайдером Оператора ТОВ «НОВІТНІ РАДІОТЕХНОЛОГІЇ», яке належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України ( Код за ЄДРПОУ -  37874659  , включене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 7213 (відповідно до Рішення НКРЗ №634 від 11.12.2018р), є платником єдиного податку III група

керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Абонент»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Провайдера, укласти  цей Публічний договір (оферту) про надання телекомунікаційних послуг  (надалі – «Договір»), відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (надалі – «Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, на наступних умовах:

 

Терміни,  що  використовуються  у цьому Договорі,  мають наступні значення:

 

Публічна оферта – пропозиція Провайдера (викладена на Сайті Провайдера), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

Договір – договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Провайдером та Абонентом на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Абонентом її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та Правил. Порядок Акцепту визначений статтею 2 цього Договору.

Абонент  –  споживач  телекомунікаційних  послуг,  що  отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до  Телекомунікаційної  мережі  Кінцевого  обладнання,  що  перебуває  у  його власності або користуванні.

Оператор- суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Провайдер - суб'єкт господарювання,  який має  право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій  без  права на  технічне  обслуговування  та  експлуатацію  телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язк

Кінцеве  обладнання  —  встановлене  у  Абонента  обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

Мережевий ідентифікатор – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний Кінцевому обладнанню Абонента в Телекомунікаційній мережі/Інтернеті.

Логін  — унікальний алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з'єднання з комп'ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.

IP – адреса Абонента – динамічна IP-адреса Абонента, що використовується для передавання даних Абонентом через Телекомунікаційну мережу Провайдера. Абонент може замовити у Провайдера додаткову послугу “Статична  IP-адреса” (за наявності технічної можливості), яка надається відповідно до його Тарифів.

Cайт Провайдера – офіційна веб-сторінка Провайдера в Інтернет, яка знаходиться за адресою                           bridgenet.com.ua  та є основним джерелом інформування Абонентів, зокрема, стосовно змісту, якості, вартості та порядку надання Послуг в межах та обсягах, передбачених чинним законодавством України.

Особистий  кабінет або Кабінет користувача  —  апаратно-програмний  комплекс, вхід на який здійснюється через Сайт Провайдера,  користуючись  яким, Абонент  може  самостійно  змінювати  Тарифні  плани  та  параметри  Послуги, отримувати інформацію щодо обсягів наданих Послуг та самостійно замовляти Послуги.

Тарифний план або Тариф – сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Провайдером, щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг.

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) Кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) Телекомунікаційної мережі.

Телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості з’єднання Кінцевого обладнання споживача (абонента) з Інтернетом (забезпечення можливості доступу до інформаційних і комунікаційних ресурсів Інтернет), включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти та інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі, послуга надається проводовим шляхом.

INTERNET або Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, а саме – сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Заява про приєднання – документ у письмовому вигляді, який підписується Абонентом одразу після підключення Провайдером Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Провайдера,  містить  в  собі  обов’язкові  реквізити  Абонента,  дату та адресу підключення (надання) Послуг, інформацію про обладнання,що передане у користування,   основні технічні характеристики Послуг.

Розрахунковий період –  період, який дорівнює місяцю, протягом якого Сторони здійснюють виконання цього Договору.

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) Телекомунікаційної мережі та Кінцевого обладнання.

Місце надання Послуг - конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги та яка особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.

МАС-адреса - унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).

Несанкціоноване втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж — дії, що зафіксовані актом про порушення правил надання і отримання телекомунікаційних послуг і призвели до витоку, втрати, підробки, блокування, перекручення чи знищення інформації; порушення порядку маршрутизації трафіку голосової телефонії; отримання послуг безоплатно або за тарифами, нижчими від тих, що встановлені; розповсюдження комп'ютерних вірусів (шкідливих програмних засобів); рефайлу; аномальної інтенсивності викликів; непродуктивного трафіку; хибного або помилкового автовідповідача; зациклення трафіку; відмови в обслуговуванні.

Зациклення трафіку  - навмисна помилка маршрутизації, яка призводить до спрямування трафіку у зворотному напрямку.

Відмова в обслуговуванні — відмова в обслуговуванні Кінцевого обладнання Абонента через вплив на комп'ютерну систему з наміром зробити комп'ютерні ресурси недоступними користувачам, для яких комп'ютерна система призначена (DoS attack).

Якість послуги — сукупність споживчих властивостей послуги (безперервність, доступність тощо), що визначають її здатність задовольнити потреби споживача і характеризуються встановленими показниками.

Припинення надання Послуг (послуги)- остаточне припинення Провайдером надання Абонентові однієї/кількох або всіх послуг внаслідок припинення дії Договору або зміни умов Договору та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

Скорочення переліку послуг - зупинення надання Провайдером Послуг (послуги) на період та у випадках, передбачених Законом України “Про телекомунікації” та Правилами, із забезпеченням технічної можливості поновлення їх (її) надання абонентові;

Сторони — Провайдер та Абонент.

Інші терміни мають значення, передбачені чинним законодавством України.

 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Провайдер зобов’язується надавати Абоненту на платній основі телекомунікаційні послуги з використанням відповідних стандартів і технологій (надалі – Послуги)  відповідно до обраних Абонентом Тарифів або Тарифних планів із числа установлених Провайдером (надалі – Тарифи), а Абонент користується і своєчасно оплачує їх вартість відповідно до цього Договору, Тарифів, Умов надання телекомунікаційних послуг Провайдера (надалі – Умови), інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій. Надання Послуг починається після повної сплати Абонентом оплати за перший Розрахунковий період щодо замовлених  Послуг  при підключенні до телекомунікаційної мережі Провайдера (надалі – мережа) відповідно до діючих на момент підключення Тарифів.

1.1.1. Послуги за цим Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не визначено домовленістю між Сторонами.

1.1.2. Вимоги до якості Послуг по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам, які пред’являються до таких послуг, загальним критеріям якості. Технічні характеристики та параметри, що використовуються для надання Послуг за Договором, встановлені в Умовах та Заяві про приєднання.

1.2.Фактичне отримання Абонентом певної  Послуги  та користування нею означає, що така  Послуга була замовлена Абонентом з урахуванням, в т.ч.  положень   невід’ємних частин Договору.

1.3. Тимчасове припинення чи інше обмеження Провайдером в наданні Послуг допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України та Договором. Зокрема, тимчасове обмеження Провайдером роботи телекомунікаційних мереж допускається в порядку, встановленому відповідно до законодавства, у разі виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану, проведення ремонту, технічного обслуговування та модернізації телекомунікаційних мереж.

1.4.Послуги надаються Абоненту за адресою, зазначеною у Заяві про приєднання до цього Договору.

 

2.ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

 

2.1. Цей Договір укладається шляхом Акцепту (приєднання) Абонента до цього Договору наступним чином,виконуючи одну або декілька дій:

  • шляхом оплати Послуг Провайдера;
  • шляхом продовження користування Послугами Провайдера;
  • шляхом акцептування Договору у Особистому кабінеті (що може підтверджуватися натисканням необхідних гіперпосилань) ;
  • шляхом надання Провайдеру заповненої та підписаної Заяви про приєднання до цього Договору, яка після її отримання Провайдером стає невід’ємною частиною цього Договору, та підтверджується шляхом оплати Послуг Провайдеру. Заява про приєднання до Договору заповнюється у письмовій формі і подається Провайдеру в офісі Провайдеру  або представнику Провайдеру під час підключення Кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі. Ця Заява про приєднання може бути заповнена та направлена Провайдеру в т.ч. і будь-якими засобами електронного зв'язку.

2.2. Абонент, який вчинив зазначені вище дії та приєднався до цього Договору, цим підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами цього Договору.

 

3.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1.Умови надання Послуг:

3.1.1.Замовлення Абонентом Послуг в зоні надання Провайдером таких Послуг і наявність у Провайдера технічної можливості надання Абоненту Послуг.

3.1.2.Укладення Абонентом з Провайдером цього Договору.

3.1.3.Використання Абонентом для отримання Послуг налаштованого Кінцевого обладнання та програмного забезпечення.

3.1.4. Замовлення Абонентом Послуг.

3.1.5. Оплата Абонентом Послуг Провайдера.

3.1.6. Надання Провайдером у користування обладнання, у разі технічної необхідності (у такому випадку у Заяві про  приєднання до Договору робиться відповідний запис).

3.1.7. Реєстрація Абонента в мережі із використанням Мережевих ідентифікаторів Абонента.

3.2. Провайдер надає Абоненту динамічну IP-адресу, яка є Мережевим ідентифікатором Кінцевого обладнання Абонента в мережі Провайдера.

3.3. У разі технічної необхідності Провайдер має право змінити протягом 1 (одного) робочого дня Мережеві ідентифікатори Кінцевого обладнання Абонента шляхом надання Абоненту нових Мережевих ідентифікаторів, за умови належного повідомлення Абонента про таку зміну.

3.4.Провайдер розпочинає надання Послуг Абоненту після виконання Абонентом умов надання Послуг, підключення Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Провайдера, надання Мережевих ідентифікаторів Абоненту.

3.5.Провайдер надає Абоненту Послуги за часовою схемою: цілодобово, протягом строку дії цього Договору, відповідно до параметрів замовлених Абонентом Послуг.

3.6.Абонент замовляє Послуги у порядку, передбаченому цим Договором.

3.7.Провайдер здійснює облік наданих Послуг та здійснених Абонентом оплат за такі Послуги.

3.8.Технічні характеристики Послуг відповідають замовленим Абонентом параметрам Послуг.

3.9.Умови, порядок та строки скорочення Послуг та відновлення їх надання, зокрема:

3.9.1. На підставі письмової заяви Провайдеру Абонент має право на скорочення  Послуг на  строк, що вказується у такій заяві, але не більше ніж на 1 (один) рік. Така заява із зазначенням причин та бажаного строку скорочення Послуг подається Провайдеру не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до запланованої дати скорочення. При цьому, абонентна плата за вказаний у заяві строк нараховується та сплачується на умовах, зазначених на Сайті Провайдера.

3.9.2. Провайдер має право скорочувати надання Послуг Абоненту з власної ініціативи у наступних випадках:

3.9.2.1. у зв'язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги. Після погашення Абонентом заборгованості з оплати Послуг, надання яких скорочено, або після повного усунення Абонентом підстав для зупинення надання Послуг Провайдер протягом 1 (однієї) години, а у разі відсутності можливості в строк, що не перевищує 2 (двох) робочих днів після погашення заборгованості, відновлює надання Послуг. Для прискорення відновлення надання послуг Абонент може особисто повідомити  Провайдера про проведену оплату із зазначенням місця, дати, суми сплачених коштів і номера розрахункового документа.

3.9.2.2. виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг.

3.9.2.3. виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення правового режиму надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства.

3.9.2.4. виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж Провайдера.

У разі скорочення переліку Послуг у випадках, передбачених підпунктами 3.9.2.2. і 3.9.2.3. цього пункту, абонентна плата не нараховується.

У разі скорочення переліку послуг згідно з підпунктом 3.9.2.4. цього пункту абонентна плата нараховується в повному обсязі.

За відновлення надання Послуг після скорочення їх переліку плата не стягується.

3.10 Умови, порядок та строки припинення надання Послуг:

3.10.1. Припинення надання Послуги може здійснюватися Провайдером у разі припинення дії цього Договору, в тому числі його дострокового розірвання, або внесення до Договору змін щодо припинення надання однієї чи кількох Послуг, замовлених Абонентом:

3.10.1.1. за письмовою заявою Абонента у строк, що не перевищує 7 (cеми) календарних днів з моменту отримання Провайдером заяви, якщо більший строк не зазначений.

3.10.1.2. за ініціативою Провайдера:

- якщо протягом 10 (десяти) календарних днів  після відправлення Абоненту повідомлення про кінцевий строк оплати Послуг (погашення заборгованості) не надійшло підтвердження про оплату;

- зафіксованого актом про порушення правил надання і отримання телекомунікаційних послуг факту порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання та/або щодо заборони використання Кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку та/або щодо перешкоджання безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнення чи унеможливлення надання послуг іншим абонентам Провайдера;

- зафіксованого актом про порушення правил надання і отримання телекомунікаційних послуг факту порушення Абонентом вимог законодавства щодо надання послуг третім особам, а саме використання на комерційній основі Кінцевого обладнання для надання послуг третім особам та/або здійснення несанкціонованого втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж.

 - припинення діяльності з надання Послуг з попередженням НКРЗІ та абонентів не пізніше ніж за 3(три) місяці до такого припинення.

3.11. Порядок і строки інформування Провайдером Абонента:

3.11.1 Провайдер інформує Абонента про зміну Переліку Послуг та Тарифів на Послуги шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера / Особистому кабінеті  Абонента не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до введення таких змін у дію.

3.11.2.Провайдер інформує Абонента про перерви у роботі телекомунікаційних мереж на  час запланованого профілактичного обслуговування мережі шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера / Особистому кабінеті Абонента або шляхом направлення відповідного смс Абоненту не менше ніж за 10 (десять)  робочих днів до початку проведення таких робіт.

3.11.3. Провайдер інформує Абонента про аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера / Особистому кабінеті Абонента протягом 1 (одного) дня з моменту, коли Провайдеру стало відомо про виникнення аварії на телекомунікаційних мережах або по телефону у разі звернення Абонента.

3.11.4 Провайдер інформує Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства, припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо підключення та використання Кінцевого обладнання, умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану тощо, зону надання Провайдером Послуг, іншу інформацію шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера у строки, передбачені законодавством.

3.12. Провайдер розглядає заяви та скарги Абонента протягом місяця з моменту звернення Абонента. Відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими Абонент може звернутися з питань надання Послуг до Провайдера, а також до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,  зазначені у цьому Договорі та на Сайті Провайдера.

3.13. В приміщенні Абонента монтажно-кабельні роботи по Підключенню кінцевого обладнання проводяться працівниками Провайдера у попередньо визначений день.

3.14. Відповідно до умов Договору Провайдер забезпечує Абоненту мінімальну швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету на рівні 1 Мбіт/с. У Додатках до Договору, рекламних та інформаційних матеріалах, на Сайті Провайдера тощо вказується максимальна швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Провайдер має право на:

4.1.1. Скорочення у встановленому порядку надання Послуг Абоненту у зв'язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги, або припинення надання Послуг у разі, якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства строк після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати.

4.1.2. Скорочення переліку або припинення надання Послуг Абоненту у разі порушення ним цього Договору або законодавства у сфері телекомунікацій.

4.1.3. Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.

4.1.4.Не підключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

4.1.5.Проведення профілактичних, ремонтних чи інших робіт телекомунікаційних мереж та іншого обладнання, що використовується для надання Послуг, з повним або частковим обмеженням надання Послуг попередньо сповістивши про це Абонента шляхом розміщення на Сайті Провайдера відповідної інформації, не менше ніж за 10 (десять)  робочих днів до початку робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця.

4.1.6.Змінювати та встановлювати Тарифи на оплату Абонентом Послуг, розмістивши повідомлення про це на Сайті Провайдера, не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до їх запровадження. У випадку непогодження Абонента з новими Тарифами він має право достроково припинити дію Договору, письмово попередивши про це Провайдера не пізніше ніж за п’ять днів до введення нових Тарифів. У випадку неотримання Провайдером у вказані строки повідомлення про відмову від Договору від Абонента Тарифи вважаються прийнятими Абонентом. Припинення дії Договору за бажанням Абонента відбувається в обумовлені даним пунктом строки виключно за наявності посилання в повідомленні про підстави припинення Договору, а саме непогодження зі зміною Тарифів, в інших випадках діють умови та строки припинення Договору обумовлені статтею 7 цього Договору. Зміна Тарифів відбувається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем розміщення повідомлення на Сайті Провайдера.

4.1.7. У випадку виявлення Провайдером нетипового навантаження на Телекомунікаційну мережу Провайдера (вірусні програми, різкий ріст трафіку Абонента, понад трафік, передбачений обраним Абонентом Тарифним планом), яке спричинене Абонентом, Провайдер має право обмежити обсяг трафіку або надання Послуг до з’ясування обставин такого навантаження.

4.1.8. Тимчасово припиняти надання Послуг частково (сервіси передачі даних тощо) або повністю у випадках:

(а) несплати або несвоєчасної оплати Абонентом  Послуг   відповідно до обраних ним Тарифів чи наявності заборгованості Абонента за отримані Послуги - тимчасово припинити надання Послуг та/або припинити надання Послуг у разі, якщо протягом 10-ти днів після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату;

 (б) використання Абонентом на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором, Тарифами  та/або Умовами, свого Кінцевого обладнання в т.ч. й для надання Послуг третім особам тощо;

(в) несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання мережі або технічних засобів Провайдера; 

(г) отримання письмової заяви чи усного звернення Абонента;

(д) проведення Провайдером ремонтних чи профілактичних робіт;

(е) встановлення факту розсилання Абонентом спаму.

(є) порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання.

(ж) виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства.

Надання Послуг може бути відновлено після повного усунення Абонентом підстав для тимчасового припинення.